ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒