เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 งานทรัพย์สินและรายได้ ร่วมกับผู้ประกอบการทำความสะอาดศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)