ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน

ประวัติ  ความเป็นมา  วัตถุประสงค์  สถานที่  การจัดตั้งหน่วยงาน

ปี พ.ศ. 2507 สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้งสถาบันเดิมมีชื่อเรียกว่า “ฝ่ายธุรการ”  เป็นหน่วยงานในสังกัดโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร  กรมการฝึกหัดครู  กระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2513 ยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร เป็นวิทยาลัยครูสกลนคร มีผลทำให้ฝ่ายธุรการ เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานอธิการ”

ปี พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2538  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่   4 ก ลงวันที่ 24 มกราคม 2538 มีผลทำให้สำนักงานอธิการ  ยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานเทียบเท่าหน่วยงานเทียบเท่ากอง และเปลี่ยนชื่อเป็น  “สำนักงานอธิการบดี”  สังกัดสถาบันราชภัฏสกลนคร สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดี    ตามประกาศสถาบันราชภัฏสกลนคร  เรื่อง รหัสพยัญชนะและเลขประจำของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 14 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายอำนวยการ
2. ฝ่ายการเงิน
3. ฝ่ายนิติการและการเจ้าหน้าที่
4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
5. ฝ่ายพัสดุ
6. ฝ่ายยานพาหนะ
7. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
8. ฝ่ายเลขานุการ
9. ฝ่ายสถานที่
10. ฝ่ายสวัสดิการ
11. ฝ่ายสาธารณูปโภค
12. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
13. ฝ่ายอาคารและประปา
14. ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ได้มีการปฏิรูปการศึกษา และปฏิรูประบบราชการ  รัฐบาลได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่อรัฐสภาและได้รับความเห็นชอบ  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 62 ก ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2546  มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชื่อส่วนราชการระดับกรม  จาก “สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ” เป็น “สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”  และต่อมาสถาบันราชภัฏสกลนคร  ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี ได้ยุบรวมฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์  ให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าฝ่าย  และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ 23 ก 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2547  ตามมาตรา 10 มีผลทำให้สำนักงานอธิการบดีเป็นส่วนราชการเทียบเท่าคณะ และมีโครงสร้างการบริหารภายในเป็นลักษณะงานต่างๆ ดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานกิจการพิเศษ
3. งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
4. งานตรวจสอบภายใน
5. งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
7. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
8. งานการเงิน
9. งานบัญชีและงบประมาณ
10. งานทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้
11. งานพัสดุ

ปี พ.ศ.2548 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันราชภัฏ โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  กระทรวงศึกษาธิการจึงออกกฎกระทรวงเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้

(1) สำนักงานอธิการบดี
(2) คณะครุศาสตร์
(3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(4) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(6) คณะวิทยาการจัดการ
(7) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(8) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
(9) สถาบันวิจัยและพัฒนา
(10) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(11) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย   ราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2549 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

1. กองกลาง
2. กองนโยบายและแผน
3. กองพัฒนานักศึกษา

และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน พ.ศ. 2549 ประกาศให้กองกลาง แบ่งส่วนราชการเป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน ดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานบริหารบุคคลและนิติการ
3. งานคลัง
4. งานทรัพย์สินและรายได้
5. งานพัสดุ
6. งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
7. งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
8. งานประกันคุณภาพการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน

 

สถานที่ตั้ง

งานทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชั้น 2 อาคาร 10  เลขที่ 680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970082  โทรสาร 042-970082  เว็บไซต์ http://inc.snru.ac.th

การจัดตั้งหน่วยงาน

จัดตั้งหน่วยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2549  ให้แบ่งส่วนราชการ  ในสำนักงานอธิการบดี เป็นระดับกอง  ได้แก่  กองกลาง  กองนโยบายและแผน  กองพัฒนานักศึกษา  และแบ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน พ.ศ. 2549  ประกาศให้ กองกลาง แบ่งส่วนราชการเป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน  จำนวน  9 หน่วยงาน  ได้แก่  งานบริหารทั่วไป  งานบริหารบุคคลและนิติการ งานคลัง งานทรัพย์สินและรายได้ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานประกันคุณภาพการศึกษา  หน่วยตรวจสอบภายใน

งานทรัพย์สินและรายได้ จึงได้แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 หน่วยย่อย ดังนี้

1. หน่วยบริหารงานทั่วไป
2. หน่วยทรัพย์สิน
3. หน่วยรายได้
4. หน่วยกิจการพิเศษและเฉพาะกิจ