ข่าวและประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยการเงินการคลังและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมด้านวินัยการเงินการคลัง และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิขอบและผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุม 13209 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

นายจารุวิทย์ ลังภูลี
หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้

Fanpage Facebook