หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ งานกิจกรรมส่งเสริมและปฏิบัติการเรียนรู้การตลาดนอกชุมชน ปีที่ 2 (พลัง “ราชภัฏ” สู่การพัฒนาท้องถิ่น)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แจ้งยกเลิกประกาศรับสมัครและยื่นซองประมูลให้เช่าพื้นที่ ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ปตท.) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

BN-วันแม่-63

BN-ในหลวง-ร10-63

ฟ้าหญิง

หยุดเชื้อเพื่อชาติ-2

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลทะเบียนรถยนต์ของบุคลากรในสังกัด สำหรับจัดทำบัตรส่วนลดน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 งานทรัพย์สินและรายได้ ร่วมกับผู้ประกอบการทำความสะอาดศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)