บุคลากรหน่วยงาน

งานทรัพย์สินและรายได้
กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ผู้บริหารที่กำกับดูแล


นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน)
โทร. 081-9998176


ทำเนียบบุคลากรประจำหน่วยงาน

15
นายจารุวิทย์  ลังภูลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้
โทร. 089-2766575

123
นายธนพัฒน์  วงศ์ประทุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 090-8564829


นางสาวอัมรา  วงศ์เตชะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 083-3352849

โอปอ2
นางสาวนรีรัตน์  พูดเพราะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 099-1693974