บุคลากรหน่วยงาน

งานทรัพย์สินและรายได้
กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ผู้บริหารที่กำกับดูแล


นางนิรมล  เนื่องสิทธะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน)


ทำเนียบบุคลากรประจำหน่วยงาน

15
นายจารุวิทย์  ลังภูลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้

123
นายธนพัฒน์  วงศ์ประทุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวอัมรา  วงศ์เตชะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โอปอ2
นางสาวนรีรัตน์  พูดเพราะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป