บุคลากรหน่วยงาน

งานทรัพย์สินและรายได้
กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ผู้บริหารที่กำกับดูแล


นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน
(ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน)
โทร. 081-9998176


ทำเนียบบุคลากรประจำหน่วยงาน


นายจารุวิทย์  ลังภูลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้
โทร. 089-2766575

123
นายธนพัฒน์  วงศ์ประทุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 090-8564829

โอปอ2
นางสาวอัมรา  วงศ์เตชะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 099-1693974

 

นางสาวิตรี  ทองโสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.