ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์

ปรัชญา  

มุ่งมั่นบริการ  ประสานสัมพันธ์  ยึดมั่นคุณธรรม  สรรค์สร้างมหาวิทยาลัย

คติพจน์หน่วยงาน   

ถูกต้อง  ฉับไว  โปร่งใส  บริการด้วยใจจริง

 

วิสัยทัศน์    

เป็นศูนย์กลางที่เป็นเลิศด้านการประสานงาน ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ สนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้นำไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ     

1.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2.  ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลและองค์กรภายนอก
3.  ทำหน้าที่ในด้านงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการของผู้บริหารและงานพิธีการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
4.  เสริมสร้างระบบงานที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
5.  เป็นแหล่งฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ทันสมัย ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันเหตุการณ์
6.  ส่งเสริม สนับสุนนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
7.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
8.  จัดหา บำรุง รักษาและคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางราชการของมหาวิทยาลัย
9.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้

 

วัตถุประสงค์   

1.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานบุคคลนอก
2.  เพื่อพัฒนา ปรับปรุงข้อสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
3.  เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่า
4.  เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่หน่วยงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มารับบริการ
5.  เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ