คำสั่งต่างๆ

ลำดับที่ รายการ
1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการใช้พื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัย
2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล การบริการถ่ายเอกสาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล การบริหารทรัพย์สินและรายได้ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเงินรายได้จากค่าเช่าและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร