ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสำนักงาน
งานทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชั้น 1 อาคารโรงแรมภูพานเพลซ เลขที่ 680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-970096 โทรสาร 042-970100
เว็บไซต์ : inc.snru.ac.th

ติดต่อบุคลากร


นายจารุวิทย์  ลังภูลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้
โทร. 089-2766575
ID Line : 0892766575

123
นายธนพัฒน์  วงศ์ประทุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 090-8564829
ID Line : mook_2529

โอปอ2
นางสาวนรีรัตน์  พูดเพราะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 099-1693974
ID Line : Opor Ruttana

 

นางสาวิตรี  ทองโสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 
ID Line : SAWII_JEN_19