ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสำนักงาน
งานทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชั้น 5 อาคาร 10 เลขที่ 680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-970082 โทรสาร 042-970082
เว็บไซต์ : inc.snru.ac.th

ติดต่อบุคลากร

15
นายจารุวิทย์  ลังภูลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้
โทร. 089-2766575
ID Line : 0892766575

123
นายธนพัฒน์  วงศ์ประทุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 090-8564829
ID Line : mook_2529


นางสาวอัมรา  วงศ์เตชะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 083-3352849
ID Line : jeki-2b

โอปอ2
นางสาวนรีรัตน์  พูดเพราะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 062-5408021
ID Line : opor_nareerat