ประกาศต่างๆ

ลำดับที่ รายการ
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินการจัดเก็บค่าบริการสระว่ายน้ำ พ.ศ. 2558
2 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3 เรื่อง แนวปฏิบัติการจำหน่ายเครื่องดื่มร้อนและเย็น ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4 เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้รถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการหอประชุม ห้องประชุม พ.ศ. 2558
6 เรื่อง แนวปฏิบัติการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7 เรื่อง แนวปฏิบัติการบริการถ่ายเอกสาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสถานที่/พื้นที่ พ.ศ. 2560