แบบฟอร์มต่างๆ

ลำดับที่ รายการ
1 แบบฟอร์มขออนุญาตเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ (แบบชั่วคราว)
2 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์สำนักงาน
3  แบบฟอร์มบันทึกข้อความเปล่า
4  บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5  สัญญายืมเงินทดรองจ่าย
6  บันทึกขอใช้บริการหน่วยอาคารสถานที่/หน่วยซ่อมบำรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7  แบบขอใช้บริการถ่ายเอกสาร บริเวณชั้น 1 อาคาร 13
8 แบบฟอร์มขออนุญาตเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ (แบบทำสัญญา)